Ankara Miras Avukatı

Miras bırakandan kalan her türlü maddi ve manevi değeri olan mal ve paranın adil bir şekilde paylaştırılması ve mirasçılara intikali için Miras Hukuku alanı önem arz etmektedir. Bu nedenle bu alanda çalışan Ankara Miras Avukatı Samet Celt pay sahibi mirasçıların olası bir menfaat kaybını önlemek için profesyonel olarak süreç takibi yapar.

Miras danışmanlığı kapsamında gayrimenkul, menkul ve para gibi değerli malvarlıklarının mirasçılara intikalinin en adil şekilde dağıtımı için Ankara’da Miras hukuku avukatı Samet Celt’e başvurabilirsiniz. Terekenin paylaşımı, vasiyetnameye aykırılık ve özellikle miras bırakanın ölmeden önce muvazaalı olarak yaptığı işlemlerin adli ve idari yargı mercii önünde takibi titizlikle yapılmalıdır.

Kişinin ölümü ya da gaipliği durumunda yasal mirasçıların pay dağıtımlarını miras hukukuna egemen olan ilkeler gözetilerek yapmak gerekir. Bu kapsamda denkleştirme ve tenkis davalarının takibi, delil sunulması ve davanın kazanılması için gerekli tüm iş ve işlemler Ankara Miras Avukatı Samet Celt tarafından yapılır.

Uygulamada miras hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan davalara örnek;

Miras sebebiyle istihkak davası,

Muris muvazaası (danışıklı satış) sebebiyle tapu iptali ve tescili davaları,

Veraset iptali davası,

Miras sözleşmesinin iptali davası

Miras hukuku davalarında genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Miras davaları ne kadar sürer sorusuna, dava konusu malın, paranın ya da başka nevilerin türüne ve maddi değerine göre değişkenlik göstermektedir cevabı verilebilir. Davanın öne alınması ya da hızlı bitirilmesi ile ilgili yetki mahkemededir.