Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

+90 (536) 961 78 73

Ceza Avukatı

Samet Celt

Velayet Nedir?

Velayet, genel olarak evlilik içinde doğan çocuğun korunması veya temsil edilmesi için öngörülmüş olan hukuki hakların bütününe verilen addır. Yetişkin olmayan çocukların, boşanma gerçekleşmemesi durumu yani anne ve babanın birlikteliği söz konusu ise velayet anne ve babanın ikisine aittir. Evlilik durumu sürdüğü müddetçe veya yasal bir neden olmadıkça velayet anne ya da babadan alınamaz.

 Bu durum ile ilgili verilebilecek pek çok örnek vardır. Örneğin anne ve veya babadan biri vefat ettiğinde velayet hayatta kalan aile büyüğüne aittir. Anne ve babanın boşanması gibi durumlarda ise velayet durumu, hakimin kararı ile belirlenmektedir.

Boşanma durumundaki velayet kararının belirlenebilmesi için pek çok neden yer almaktadır. Bu nedenlerden bahsedecek olursak ilk değinmemiz gereken husus çocuğun refahı, mutluluğu ve hayalindeki geleceği hangi aile ebeveyninin yanında gerçekleştirebileceği gibi durumlardır.

Velayet Koşulları

Velayet ile ilgili genel koşullar Türk Medeni kanunu madde 335’de düzenlenmiştir. Türk Medeni kanunu madde 335’e göre ergin olmayan çocuk anne ve babasının velayeti altındadır Yasal bir sebep olmadıkça velayet anne veya babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe kısıtlanan ergin çocuklar da anne ve babanın velayeti altında kalırlar.

Bu maddede açıklığa kavuşturulmuş durum şu şekilde özetlenebilir. Henüz 18 yaşına girmemiş yani resmiyette ergin olarak sayılmayan çocuğun velayeti anneye ve babaya aittir. Bu velayet ortaktır.

Velayetin Kaldırılması

Velayet ile ilgili bahsetmemiz gereken bir diğer husus ise velayetin kaldırılması durumudur. Velayetin kaldırılması ile ilgili düzenlemeye, Türk Medeni kanununda rastlamaktayız. Türk Medeni kanununa göre velayetin kaldırılmasını gerektiren nedenler şu şekildedir.

  • Velayet verilen ebeveynin yani anne veya babanın deneyimsizliği, başka bir yerde bulunması, kronik ya da sürekli bir hastalığa yakalanması veya benzeri sebeplerden herhangi biriyle velayet görevini gerektiği gibi yerine getirememesi durumlarında velayet, hakim kararı ile kaldırılmaktadır.
  • Velayete sahip anne veya babanın yeniden evlenmesi durumunda ise velayetin kaldırılması gerekmez. Ancak çocuğun menfaati söz konusu olduğunda velayet sahibi değiştirilebilir. Durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi atanması da uygun görülebilir.
  • Velayetin kaldırılıp vasi atanması gibi durumlarda anne ve babanın çocukların bakım eğitim gibi giderlerinin karşılama yükümlülükleri devam eder. Anne ve babanın bu giderleri ödeme gücü yoksa bu giderler devlet tarafından karşılanır.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası için belirlenen ücretler seneden seneye değişiklik göstermekte ve boşanma davası ücreti her sene sabittir.

Davanın içeriği, davanın yapısı, kanıtların varlığı ve avukatların taleplerine göre gibi birçok neden ücretler üzerinde etkili olmaktadır. Ancak genel olarak her sene belirlenen bir minimum ücret bulunurken maksimum bir fiyat yoktur. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı içinde güncel taban boşanma davası ücretleri için Avukatlık Ücret Tarifesi baz alınmaktadır. Resmi Gazete ile belirlenen bu tarifedeki alt limit ücretlere uyulma zorunluluğu vardır. Belirlenen ücretlerden daha aşağı fiyatlarla çalışmak yasal olarak mümkün değildir. 2021 yılı için belirlenen asgari boşanma davası ücreti, 4.080,00 TL’dir. Belirlenen bu ücrete harç, tebligat, gider avansı ve başka masraflar dahil edilmemiştir.

Boşanma Davası Türüne Göre Ücretler

Boşanma davaları açılan davaya göre değişmektedir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak iki türü bulunan boşanma davaları, aile mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise Asliye hukuk mahkemeleri yetkili merci olarak görülmektedir. Boşanma davaları eşlerin yerleşim yerlerindeki aile mahkemesinde açılmaktadır.  Dava takibinin kolay yapılabilmesi, tarafların maddi ve manevi açıdan zor durumda kalmamaları için Türk Medeni Kanunu’nda da yer alan bu madde dava açabilme işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Anlaşmalı boşanma, eşlerin kendi rızalarıyla evlilik birliklerini sonlandırmak istemelerine dayanmaktadır. Bu boşanma için hem davanın taraflarının hem de boşanmaya karar verecek olan hakimin bazı koşulları yerine getirmesi beklenmektedir. Anlaşmalı boşanma için dava tek celsede sona ermektedir. Davanın kararı ise 1 ile 3 ay arasında verilmektedir. Anlaşmalı boşanma için ödenecek ücret, 2021 asgari boşanma davası için ilan edilen ücret baz alınarak belirlenmektedir. Burada dikkate alınan kıstaslar davanın zorluğu, avukatın tecrübesi ve başarısı gibi etmenlerdir.

Çekişmeli boşanmada, eşler boşanma konusunda hemfikir değildir.  Taraflardan biri boşanmak isterken diğeri boşanmak istememekte ya da boşanmak istese bile sonuçlarını kabul etmemektedir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürmektedir. Dava dosyasının içeriğine göre 1 yıl ile 3 yıl arasında karara bağlanmaktadır. Çekişmeli boşanma için ödenecek ücrette yine boşanma davası için ödenen alt limite göre belirlenmektedir. Ancak çekişmeli davaların ücretini taraflar ayrı ayrı ödeyeceği için her iki tarafa da yüksek meblağ çıkacaktır. Ayrıca davanın uzun sürmesi, incelenmesi gereken başka dava konular ve davanın hangi şehirde görüldüğü gibi nedenlerle boşanma davası ücreti pahalı olabilmektedir.

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davası için belirlenen ücret tarifelerine ek olarak taraflar masrafları da ödemekle yükümlüdür. Bu masraflar davanın seyrine göre değişebilmektedir. Öncelikle davanın bir açılış harcı bulunmaktadır. Açılış harcı için bireysel veya avukat aracılığıyla ödeme yapılabilmektedir. 2021 yılı itibariyle açılış harcı avukatsız 500 ile 600 TL arasında değişmektedir. Avukat aracılığıyla yapılacak harç ücretleri, eğer boşanma davası çekişmeli ise 1000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Diğer dava masrafları ise tebligat ücreti, gider avansı ve eğer gerekli ise bilirkişi ücreti ve keşif ücreti, nafakanın icrasına ilişkin masraflar ve vergilerden oluşmaktadır. Masraflar, boşanma davasının zorluk derecesine göre artabilmektedir.

Boşanma davası için bir avukat tutma zorunluluğu olmasa da takibinin yapılması, uzun sürmesi ya da davanın önemi uzman bir avukatla çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Özellikle çekişmeli boşanma davaları için sürecin zor ve ağır geçmesi iyi bir avukat sayesinde hem manevi hem de maddi olarak desteklenmeyi sağlayacaktır. Ankara’da boşanma davası için güvenebileceğiniz ve alanında uzman Av. Samet Celt ile çalışabilirsiniz. Alanında yetkin ve Ankara’da profesyonel bir avukatlık hizmeti için doğru adrestesiniz.

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davası dilekçesi, Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebeplerinden biri veya birkaçının bulunması durumunda boşanma için taleplerin mahkemeye bildirildiği dilekçedir.

Boşanma davası dilekçesi, davanın delilleri ile birlikte iddia edilen konular bağlamında mahkeme tarafından karar bağlanması için atılan ilk adımdır. Aile mahkemesine verilen boşanma davası dilekçesi sonrası davanın yargılanma süreci başlamaktadır. Dilekçeyi yazan tarafın yaşanan her olayın delilleriyle birlikte açıkça ve anlaşılır bir şekilde yazması, yargılama sürecininde istediği şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Boşanma davası dilekçesi davanın türüne göre çekişmeli dava dilekçesi ile anlaşmalı dava dilekçesi olarak farklı şekillerde yazılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesini taraflar avukatsız olarak da yazabilmektedirler. Ancak dilekçeyi yazarken doğru kelimeleri kullanmak ve detaylı açıklamalar yapmak önemlidir. Bu nedenle uzman bir avukattan destek almak gerekmektedir. Ankara’da boşanma avukatı için yardım alabileceğiniz profesyonel olarak alanında tanınmış avukatlar ile çalışabilirsiniz.

Boşanma Davasının Hukuki Nedenleri

Boşanma dava dilekçesinde de yer alan boşanma nedenleri Türk Medeni Kanunu’nda da yer almaktadır. Evlilik birliğini bozan, tarafların bu birliği sağlıklı bir şekilde devam ettirememesine neden olan hususlar, boşanma davası dilekçesinde belirtilmektedir. Boşanmaya neden olan bazı nedenler zina, terk etme, tarafların birbirlerine onur kırıcı ve kötü davranışlarda bulunması, cana kastetme, suç işleme, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi sıralamak mümkündür.

Boşanma Davası Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Davacı olan tarafın boşanma davası dilekçesinin davalı olan tarafın eline ulaşması ve cevap vermesi ile birlikte boşanma davası başlamaktadır. Resmi prosedür tamamlandıktan sonra dilekçeler cevaplanmakta ve ön inceleme duruşmaları yapılmaktadır. Bu duruşmalarda dilekçeyle beyan edilen uyuşmazlık konuları, sunulan deliler incelenmektedir. Bu noktada boşanma davasını açan tarafın verdiği dilekçede boşanma nedeni iyi bir şekilde açıklamış ve belirttiği delillerin de doğru bir şekilde sunmuş olması önemlidir. Eğer ortada hiçbir delil bulunmuyorsa boşanma talebi reddedilmektedir. Ayrıca eğer davacı olan taraf boşanma davası için bir avukat tutmamışsa tüm süreci kendisi takip etmek ve tüm duruşmalara da katılım göstermek zorundadır. Eğer duruşmalara katılmazsa takipsizlik kararıyla boşanma davası düşmektedir. Boşanma dava dilekçe örneğini bireysel hazırlamak isteyenler için internette çok sayıda örnek bulmak mümkündür. Ancak bir avukat tarafından yazılmış dilekçe örneğiyle mutlaka farklılığı olacaktır.

Genel olarak bir boşanma dava dilekçesinde dikkat edilmesi gerekenler şöyledir;

  • İlgili Aile Mahkemesi Hakimliğine şeklinde başlayan dilekçede davacı ve davalının isimleri ve ikametgah adresleri açık ve doğru şekilde yazılmalıdır.
  • Davanın konusu belirtildikten sonra açıklamalar kısmında boşanma nedenleri detaylı bir şekilde yazılmalıdır. Bu bölümde resmi bir dil ve kelime kullanımı oldukça önemlidir.
  • Daha sonra hukuki nedenler ve ilgili yasa hükümleri belirtilmelidir.
  • Davalının sahip olduğu tüm deliller dilekçe ile birlikte sunulmalıdır.
  • Son olarak da talepler ifade edilmelidir.

Boşanma dava dilekçesi burada belirtilen maddeler kadar basit bir dilekçe değildir. Uzman bir avukat desteği almak boşanmak isteyen eşlerin kendini daha iyi ifade etmesini ve sürecin daha doğru bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Boşanma Davasında Velayet

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan haklardan biri olan evlilik birliğinin bitirilmesi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi ise şayet evlilik birliğinde mevcut ise ortak çocuk ya da çocukların velayet durumlarıdır.

Velayet hakkı nedir? Kimlere verilir?

Velayet hakkı, kural olarak çocukların, istisnai durumlarda kısıtlıların korunma ve bakımlarının sağlanması adına şahısları ve malları üzerinde anne babanın sahip oldukları hak, yetki ve görevlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Velayet, soy bağı ilişkisinden kaynaklanır. Bu nedenle yalnızca çocuklar değil TMK 335’e göre, ergin olmayan çocukların yanı sıra istisnai olarak ergin çocuklarda velayete tabi olabilmektedir.

Velayet hakkı yalnızca anne babaya aittir ve başkasına bırakılamaz. Örneğin amca, dayı, teyze, büyükanne ve büyükbabaya bırakılamaz. Ancak belirli şartlar mevcut ise bu kişiler çocukların vasisi olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşler boşanmanın neticeleri ve çocukların velayet durumu konusunda anlaşma sağlamalıdır. Bu anlaşmanın iki tarafında özgür iradesi ile yapılıp yapılmadığının tespiti için hakim tarafları dinler ve çocuğun yüksek faydasına uygun bulması halinde protokolü onaylar aksi durumda ise boşanma gerçekleşmez.

Velayet konusunda anlaşma sağlanmaması halinde ne olur?

Velayet hakkının kullanımı konusunda anne baba, beraber ve uyumlu olarak hareket etmelidir. Anlaşma sağlanmaması durumunda ise çocuğun korunmasına dair hükümler çerçevesinde sorun çözümlenmektedir.

Velayet hakkının sona ermesi

Velayet hakkı, velayet hakkına sahip olan kişinin ölmesi, çocuğun ergin olması, velayet hakkının kaldırılması ve boşanma durumunda velayet hakkının bırakılmaması neticesinde sona ermektedir. Boşanma durumunda velayeti alamayan taraf, velayeti alan tarafa nafaka ödemekle yükümlü tutulabilmektedir.

Çocuğun erişkin olmasına karşın kısıtlanması durumunda ise hakim, kural olarak anne babanın söz konusu çocuk üzerindeki velayet hakkının devam etmesine ya da gerekli görürse vesayet altına konularak kendisine vasi tayin etmesine karar verebilmektedir.

Velayet konusunda çocuk ya da çocukların fikri alınır mı?

Velayet davası kamu düzenine ilişkin bir dava olduğundan; resen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu sebeple taraflarca delil bildirilmese dahi hakim gerekli gördüğü delillerin toplanması kararını alır. Çocuk Haklarının Kullanımına Dair Avrupa Sözleşmesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca idrak çağına gelmiş müşterek çocuk hakim tarafından dinlenerek, açıklama ve düşüncelerine değer verilip, gerekli görülmesi halinde uzmanlardan da yardım alarak ebeveynlerden hangisine velayetin bırakılacağına karar verilebilmektedir.

Bir çocukla ebeveynleri düzenli olarak kişisel ilişkiyi sürdürme hakkına sahiptir. Bu tarz kişisel ilişki yalnızca çocuğun yüksek hayrı gerektiği durumlarda kısıtlanabilir ve engellenebilir. Çocuğun gözetime gerek olmaksızın anne ya da babasından biri ile kişisel ilişkisinin sürdürülmesi, onun yüksek faydasına uygun değilse, anne ya da babasıyla gözetim altında veya diğer farklı şekillerde ilişki kurma imkanı öngörülebilmektedir. Kişisel ilişkiler düzenlenirken çocuğun sağlık başta olmak üzere ahlak ve eğitim bakımından yararları esas alınmaktadır. Mahkeme tarafından kişisel ilişkiye yönelik şekil ve süre konusunda karar verilirken, bu kararın annelik ve babalık duygularını tatmin etmeye elverişli olması, çocuk bakımından da ana baba sevgisini tatmaya uygun olması gerekir.

Velayet davasında hukuki yardım almanın önemi

Bu karmaşık ve zorlu süreçte celt.av.tr olarak sizlere anlaşmalı boşanma esnasında çocuk ya da çocukların yaşları, cinsiyeti, ihtiyaç ve sosyal durumlarını gözeterek velayetlerinin kimde kalması, karşı tarafın görüşme günleri ve ödeyeceği iştirak nafakası miktarının belirlenmesi konusunda danışmanlık veriyoruz. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen boşanma davalarında çocuk ile ilgili konularda verilen hatalı veya günün koşullarına uymayan velayet kararlarının düzeltilmesi adına aşağıda belirttiğimiz davaları açıyoruz;

Örneğin; çocuğun velayetinin alınması, kişisel ilişki süre ve zamanının değiştirilmesi, karşı tarafın çocuk ile görüşmesinin tamamen engellenmesi, ödenmeyen nafakaların tahsil edilmesi, nafaka tutarının düzenlenmesi. Bunun yanı sıra çocuğun gerekli süre içerisinde teslim edilmemesi ya da kaçırılması gibi hallerde çocuğun derhal teslimi adına gerekli bütün işlemleri yapıyoruz. Sizler de bilgi ve yardım almak için cel.av.tr üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.