Hukuk Nedir?

Birey, toplum ve devletlerin kendi içerisinde ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve nasıl olması gerektiğini belirleyen, yetkili organlar tarafından belirli prosedürlere göre çıkartılmış, kamu gücüyle desteklenen, yaptırım gücüne sahip yürürlükte olan normların bütününü kapsayan bir bilimdir. Kısaca hukuk, birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerde ortak iyilik ve çıkarı gözetmeye çalışmaktadır. Hukuk kavramsal olarak dönemler boyunca değişiklik gösterdiği için tam bir tanımlama yapmak mümkün değildir. Ancak ortaya koyduğu kurallar açısından bağlayıcı, genel, soyut ve devamlılık arz etmektedir. Bu kurallar açısından hukukun unsurları ortaya çıkmaktadır.  Kural, yaptırım ve devlet şeklinde üç temel unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar olmadan hukuktan bahsedilemez. Hukuk bir bilimsel disiplin olarak ele alındığında özel ve kamu hukuku şeklinde iki dala ayrılmaktadır. Bu hukuk dalları da kendi içerisinde farklı alt dallara bölünmüştür.

Hukuk Kuralları

Toplumu düzenleyen kurallardan olan hukuk kurallarının, örf ve adetlerden, geleneklerden ve din kurallarından farkı, yaptırıma sahip olmasıdır. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlemekte ve toplumun değer yargılarını koruyup taşımaktadır. Hukuk kurallarını dört temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar;

Genellik ilkesi, hukuk kuralları sadece bir kişi, zümre ya da topluluğa özel olarak uygulanmaz. Hukuk kuralları herkese aynı uygulanmaktadır.

Soyutluk ilkesi, somut ve tek bir olaya değil, hukuk kuralları tüm olaylara yönelik uygulanmaktadır.

Süreklilik ilkesi, hukuk kuralları yürürlükte olduğu süre boyunca uygulanmaktadır. Bu ilke hukuk kurallarının değiştirilemez olduğu anlayışını da çürütmektedir.

Bağlayıcılık ilkesi, toplumdaki herkesin hukuk kurallarına uyması gerektiğini ifade etmektedir.

Hukukun Fonksiyonu

Hukukun bir toplumda iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. İlki, toplumsal düzeni, ikincisi ise adaleti sağlamasıdır. Bu fonksiyonları hukukun bir takım görevlere sahip olduğunu da göstermektedir. Bu görevler;

  1. Hukukun toplumda barışı ve huzuru sağlamak gibi temel bir amacı bulunmaktadır.
  2. Hukuk toplumda varolan bu barış ve güven ortamını korumak için hukuki güvenliği sağlamaktadır.
  3. İnsanların eşit bir şekilde yaşabilmesi içinde adaleti tesis etmektedir.
  4. Hukuk ayrıca toplumda meydana gelen değişim ve gelişmelere de cevap vermektedir.

Hukuk, devletlerin kendi vatandaşlarıyla ve diğer devletlere olan ilişkilerinde bağlayıcı hükümler içermektedir. Hukukun insanlara sağladığı haklar ise devredilmez, dokunulmaz ve vazgeçilmez temel hak ve özgürlükler adı altında açıklanmaktadır. Herkesin bu temel hak ve özgürlüklerini bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekmektedir. Bu bilgileri bilmek, hakkımızı aramak veya savunmak için önemlidir. Bir arada güven ve huzur içerisinde yaşayabilmek için temel haklar hukuk tarafından koruma altına alınmıştır. Ancak bazen insanlar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve huzursuzluklar ortaya hukuksal problemleri çıkartmaktadır. Bu problemler daha ileri düzeye ulaşacak insanlar, olursa hakların savunulması ve korunmasında avukatlık desteği almaktadır. Toplumun ve hukuk sisteminin doğru ve adaletli bir şekilde ilerleyebilmesi için insanların avukat yardımına gereksinimi olabilmektedir. Çünkü bazı durumlarda temel hukuk bilgisi kendini ve haklarını savunmada yeterli olmayacaktır. Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi Ankara’da da avukatlık mesleğini profesyonelce yürüten avukatlar bulmak mümkündür. Bunlardan birisi de Ankara ağır ceza avukatlığı alanında çalışan Av. Samet Celt tir. Her türlü avukatlık işlemlerinizde ya da problem yaşadığınız hukuki konularla ilgili görüş almak için danışabilirsiniz.